Aktiekapitalen
Aktiekapitalen på 40.770.000 kr. er opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 38.070.000 kr. B-aktier.

B-aktiekapitalen er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. B-aktiekapitalen er fordelt i aktier à nominelt 2 kr. og består af 19.035.000 aktier. B-aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Læs mere om aktien på side 84 i årsrapporten for 2021/22.

A-aktierne er tillagt 10 gange stemmeret i forhold til B-aktierne. A-aktierne er ikke omsætningspapirer.

Aktionærer
Alle A-aktier ejes af Per og Lise Aarsleffs Fond.

Per Aarsleff Holding A/S har pr. 9. december 2022 følgende aktionærer med en ejerandel på over 5 procent af aktiekapitalen eller med en rådighed over 5 procent af stemmerne. Det drejer sig om følgende aktionærer:

Per og Lise Aarsleffs Fond - A-aktier
Per og Lise Aarsleffs Fond - B-aktier
Arbejdsmarkedets Tillægspension
BankInvest

Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionærerne inden indkaldelsen til generalforsamlingen har fået noteret deres aktier i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Egne aktier
Pr. 30. september 2022 udgør beholdningen af egne aktier 942.727 stk. B-aktier. Af disse er 385.073 stk. til dækning af selskabets forpligtelser i forbindelse med koncernens medabejderaktieprogram. 

Børsværdi
Børsværdien af selskabets aktier udgjorde 3.376 millioner kr. pr. 30. september 2022.

Udbytte
Med henblik på vedtagelse på den kommende generalforsamling foreslår selskabets bestyrelse, at der udbetales udbytte svarende til 8 kroner pr. aktie.