Aarsleff-koncernens medarbejderaktieprogram

Aarsleff-koncernen ønsker at øge andelen af medarbejdere, der også er aktionærer i Per Aarsleff Holding A/S. Derfor tilbyder vi medarbejderne at deltage i koncernens medarbejderaktieprogram - matching shares-program. Medarbejderaktieprogrammet giver medarbejderne mulighed for at købe investeringsaktier (B-aktier) i Per Aarsleff Holding A/S, som efter tre år – og ved fortsat ansættelse i koncernen – bliver matchet af koncernen, så antallet af aktier fordobles. 

Nu frigives medarbejderaktierne fra 2018
I begyndelsen af marts er det tre år siden, at Aarsleff-koncernen igangsatte medarbejderaktieprogrammet. Derfor er det nu tid til, at aktierne købt i 2018, bliver matchet.

I praksis betyder det, at alle medarbejdere, som deltog i 2018-aktieprogrammet, og som ikke i mellemtiden er blevet bad leavers, primo marts vil modtage de investeringsaktier, som de selv købte og deponerede, og det tilsvarende antal matching aktier. Den enkelte medarbejder bestemmer selv, hvad der skal ske med de frigivne aktier.

I perioden fra 1. marts til 15. marts vil der ske følgende: 

 • Medarbejdere, som kun har deltaget i 2018-programmet, vil primo marts få frigivet deres eksisterende depot og vil samtidig modtage det antal matching aktier, der svarer til antallet af investeringsaktier.
 • Medarbejdere, som har deltaget i 2018-programmet og et eller flere af de efterfølgende aktieprogrammer, vil primo marts få oprettet et åbent matching-depot, hvor investeringsaktierne fra 2018 og det tilsvarende antal matching aktier bliver placeret. Det eksisterende investeringsaktiedepot vil herefter kun indeholde investeringsaktierne fra 2019 og/eller 2020. Investeringsaktiedepotet vil fortsat være spærret frem til 2022 eller 2023.

Når matchingen er gennemført, kan den enkelte medarbejder frit disponere over aktierne – hvad enten det er at beholde dem, sælge dem, overføre dem til en anden bank eller at lade dem stå i Nordea. Ønsker du hjælp til enten at overføre de frigivne aktier til et andet depot eller at sælge dem, kan dette gøres på en af følgende måder:

 • Salg af frigivne aktier kan foretages i Nordeas selvbetjeningsløsning Nordea Investor eller ved at rette henvendelse til en rådgiver via mobilbank, netbank samt Nordea 24/7 (tlf. 7033 3333).
 • Medarbejdere, der ønsker at overføre deres frigivne aktier til en anden bank, skal rette henvendelse til egen bank, som vil iværksætte overførslen i samarbejde med Nordea.

Bemærk, at fra det tidspunkt hvor aktierne er matchet, afholder Aarsleff ikke længere udgiften til depot mv. i Nordea, medmindre medarbejderen fortsat har investeringsaktier stående på et spærret depot fra 2019- eller 2020-programmet. 

Bemærk desuden, at hvis medarbejderen vælger at sælge de frigivne aktier, vil en eventuel gevinst være skattepligtig i henhold til gældende lovgivning på salgstidspunktet. Aarsleff har løbende indrapporteret købene under aktieprogrammet til Skat, som derfor bør være i besiddelse af alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne skatten af gevinsten. Læs mere om beskatningen af aktieindkomst her: 

Bemærk, at enhver skattemæssig konsekvens af medarbejderaktieprogrammet er medarbejderens eget ansvar og Aarsleff-koncernen uvedkommende. Aarsleff-koncernen rådgiver heller ikke om deponering/salg af aktier eller skatteberegning. 

Medarbejderaktieprogrammet 2021
Bestyrelsen og direktionen har besluttet at videreføre medarbejderaktieprogrammet i 2021 – indtil videre for ét år ad gangen. Programmet ligner det hidtidige program for årene 2018-2020, men anciennitetskravet for deltagelse er lempet, så det nu alene er et krav, at man er tiltrådt senest pr. 1. januar 2021.

Vi forventer, at det nye program åbner for tilmelding i begyndelsen af maj, og vi vender tilbage med mere information senere.

Har du tidligere deltaget i programmet kan du tilgå Aarsleff-koncernens medarbejderaktieportal via dette link. På portalen kan du finde information omkring programmet, herunder vilkår, antallet af aktier og værdien af disse.

For mere uddybende information om medarbejderaktieprogrammet finder du vigtige dokumenter, herunder nærmere beskrivelse af programmet samt betingelserne herfor, nederst på siden under ’Relaterede dokumenter’.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål 

Hvilken kurs er medarbejderaktierne blevet indkøbt til?
Aktierne er i årene 2018-2020 i gennemsnit blevet købt til: 

 • 2018: 226,35 kr. pr. aktie
 • 2019: 227,16 kr. pr. aktie
 • 2020: 191,71 kr. pr. aktie. 

Hvornår skal jeg melde mig til?
Tilmeldingen til programmet for 2021 forventes at åbne primo maj 2021. 

Kan jeg være med i år, hvis jeg ikke har deltaget tidligere?
Du kan deltage uafhængigt af, om du har deltaget i de foregående år. For at kunne deltage er det dog et krav, at du var tiltrådt senest 1. januar 2021.

Hvor meget kan jeg købe investeringsaktier for?
Man kan vælge at købe investeringsaktier for 5.000, 10.000 eller 15.000 kr., dog maksimalt 10 % af ens årsløn. Er din årsløn over 150.000 kr., kan du således maksimalt købe for 15.000 kr. Er din årsløn under 150.000 kr., kan du vælge 5.000 eller 10.000 kr. alt afhængigt af din løn.

Kan jeg udtræde af programmet undervejs, hvis jeg fx ønsker at sælge aktierne før tid?
I vesting-perioden (de tre år, der går fra investeringsaktierne indkøbes til aktierne matches) kan du til enhver tid vælge at træde ud af programmet og sælge eller beholde dine investeringsaktier. Dog vil du i så fald miste retten til at modtage matching shares. Ønsker du at træde ud i vesting-perioden, skal du skrive til medarbejderaktier@aarsleff.com

Hvad er en investeringsaktie?
Investeringsaktier er de aktier, du køber for at være med i medarbejderaktieprogrammet. Aktierne indkøbes af Nordea til markedskurs på dine vegne og leveres efterfølgende i dit depot i Nordea. 

Hvad er en matching share?
Matching shares er de aktier, du bliver tildelt vederlagsfrit efter den treårige vesting-periode. Du modtager lige så mange matching shares, som du har købt investeringsaktier. Bemærk, at du skal opfylde betingelserne i programmet for at modtage dine matching shares. Se evt. afsnittet om good leavers og bad leavers. 

Hvad betyder vesting?
Vesting-perioden er den treårige periode, der går, fra du køber investeringsaktierne til aktierne matches ved tildeling af matching shares.

Vesting-tidspunktet er det tidspunkt tre år efter programmets start, hvor dine aktier matches ved tildeling af matching shares. 

Hvornår kan jeg se aktierne i mit Nordea-depot?
Investeringsaktierne bliver først indkøbt, når tilmeldingen til programmet er lukket den 26. februar. Nordea vil herefter i perioden den 28. februar - 24. marts indkøbe investeringsaktierne. Det gøres over en længere periode for ikke at påvirke kursen, og din kurs vil således være et gennemsnit af kursen på de dage, hvor Nordea handler.

Når aktierne er indkøbt, vil de blive leveret til dit depot – senest den 10. april. Herefter vil du modtage bekræftelse på overførslen samt oplysninger om til hvilken kurs, de er indkøbt.  

Kan jeg investere med mine pensionsmidler?
Programmet beskattes efter Ligningslovens § 7P, hvilket medfører, at gevinster først beskattes ved et eventuelt salg – og i øvrigt beskattes som aktieindkomst – hvilket er lempeligere end normal A-indkomst. Pensionsmidler kan derfor ikke benyttes under denne ordning. 

Hvad er en good leaver og en bad leaver?
Hvis medarbejderen forlader koncernen, bortfalder retten til at modtage matching shares. Dog vil de allerede købte investeringsaktier blive overført til et åbent depot, hvorved medarbejderen frit kan råde over dem.

Under følgende betingelser kan medarbejderen forlade koncernen uden at miste optjeningsretten til matching shares (good leaver), som i så fald vil blive tildelt forholdsmæssigt baseret på længden af ansættelsen i det pågældende kalenderår: 

 • Arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet, og dette ikke sker på baggrund af medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet.
 • Medarbejderen opsiger ansættelsesforholdet på baggrund af væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgivers side.
 • Medarbejderen er nået en naturlig tilbagetrækningsalder (opnået folkepension eller arbejdsgiverbetalt pension).
 • Ansættelsesforholdet afsluttes som følge af en tidsbegrænset stilling.
 • Ansættelsesforholdet afsluttes grundet medarbejderens død. 

Hvis medarbejderen forlader virksomheden af andre årsager end nævnt ovenfor, betragtes vedkommende som værende bad leaver og mister retten til at modtage matching shares.

Kan jeg tabe penge?
Enhver investering i finansielle instrumenter, herunder aktier, indeholder en risiko. Investeringsaktierne kan falde i værdi, hvilket også påvirker værdien af matching shares. Et kursfald på 50 % over de tre år (vesting-perioden) vil betyde, at medarbejderen ved tildelingen af matching shares har en portefølje med samme værdi som oprindelig indbetalt. Hvis aktien falder i værdi med mere end 50 % i løbet af de tre år, vil porteføljen bestående af både investeringsaktierne og matching shares have en værdi mindre end den oprindelige indbetaling. Et tab er fradragsberettiget efter gældende lovgivning. 

Skal jeg betale skat af mine medarbejderaktier?
Hvis du vælger at sælge dine aktier, vil en eventuel gevinst være skattepligtig i henhold til gældende lovgivning på salgstidspunktet. Aarsleff har løbende indrapporteret købene under aktieprogrammet til Skat, som derfor bør være i besiddelse af alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne skatten af gevinsten.

Til opgørelse af skattepligtig aktiegevinst/-tab anvendes gennemsnitsmetoden, som du kan læse mere om via linket nedenfor. Gennemsnitsmetoden betyder, at gevinst/tab opgøres på grundlag af den gennemsnitlige købesum for medarbejders samlede beholdning af Aarsleff-aktier (dvs. både investeringsaktier og matching aktier), og ikke på grundlag af købesummen for den enkelte aktie. Gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem salgssummen og den gennemsnitlige købesum. Fra et skattemæssigt perspektiv fastsættes købesummen for de tildelte matching shares til 0 kr. pr. aktie. 

Læs mere om beskatningen af aktieindkomst her: 

Bemærk, at enhver skattemæssig konsekvens af medarbejderaktieprogrammet er medarbejderens eget ansvar og Aarsleff-koncernen uvedkommende. Aarsleff-koncernen rådgiver heller ikke om deponering/salg af aktier eller skatteberegning.