Aarsleff-koncernen ønsker at øge andelen af medarbejdere, der også er aktionærer i Per Aarsleff Holding A/S. Derfor tilbyder vi medarbejderne at deltage i koncernens medarbejderaktieprogram - matching shares-program. Medarbejderaktieprogrammet giver medarbejderne mulighed for at købe investeringsaktier (B-aktier) i Per Aarsleff Holding A/S, som efter tre år – og ved fortsat ansættelse i koncernen – bliver matchet af koncernen, så antallet af aktier fordobles.

Der er lukket for tilmeldinger til Aktieprogrammet 2024.

For mere uddybende information om medarbejderaktieprogrammet finder du vigtige dokumenter, fx betingelserne, på tilmeldingsportalen.

Har du spørgsmål, så tag et kig i FAQ’en herunder. Finder du ikke svaret der, kan du skrive til medarbejderaktier@aarsleff.com.

 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

 

Hvornår skal jeg melde mig til?

Tilmeldingen til medarbejderaktieprogrammet 2024 lukkede den 28. februar 2024.


Kan jeg være med i år, hvis jeg ikke har deltaget tidligere?

Du kan deltage i år uafhængigt af, om du har deltaget i de foregående år. For at kunne deltage skal du være tiltrådt senest den 1. januar 2024.


Hvorfor kan jeg ikke logge ind på medarbejderaktieportalen?

Husk, at du skal være tiltrådt senest den 1. januar 2024 for at kunne være med i medarbejderaktieprogrammet i 2024. Hvis du mener, at du opfylder betingelserne og ikke har modtaget velkomstmail med brugeroplysninger, bedes du kontakte medarbejderaktier@aarsleff.com.


Hvor meget kan jeg købe investeringsaktier for?

Man kan i år vælge at købe investeringsaktier for 5.000, 10.000 eller 15.000 kr.


Hvornår kan jeg se aktierne i mit depot?

Investeringsaktierne bliver først indkøbt, når tilmeldingen til programmet er lukket den 28. februar. Computershare vil herefter i løbet af marts indkøbe investeringsaktierne. Det gøres over en længere periode for ikke at påvirke kursen, og din kurs vil derfor være et gennemsnit af kursen på de dage, hvor Computershare handler.

Når aktierne er indkøbt, vil de blive leveret til dit depot primo april 2024. Herefter vil du kunne logge ind på Computershare – enten via en webbrowser eller Computershares App - og se dine aktier.


Hvad hvis jeg fortryder at have tilmeldt mig programmet?

Fristen for tilmelding via Computershare er den 28. februar 2024 kl. 12.00. Du kan frem til dette tidspunkt ændre eller fortryde din tilmelding. Efter det nævnte tidspunkt kan du ikke ændre eller fortryde din deltagelse, og du vil derfor være forpligtet til at indbetale det beløb, du har tilmeldt dig for i Computershare. Ønsker du at ændre eller fortryde din tilmelding før det nævnte tidspunkt, skal du skrive til medarbejderaktier@aarsleff.com.


Kan jeg udtræde af programmet undervejs, hvis jeg fx ønsker at sælge aktierne før tid?

I vesting-perioden (de tre år, der går fra investeringsaktierne indkøbes til aktierne matches) kan du til enhver tid vælge at træde ud af programmet og sælge eller beholde dine investeringsaktier. Dog vil du i så fald miste retten til at modtage matching shares. Ønsker du at træde ud i vesting-perioden, skal du skrive til medarbejderaktier@aarsleff.com.


Hvilken kurs er medarbejderaktierne blevet indkøbt til?

Aktierne er i årene 2018-2024 i gennemsnit blevet købt til:

 • 2018: 226,35 kr. pr. aktie
 • 2019: 227,16 kr. pr. aktie
 • 2020: 191,71 kr. pr. aktie
 • 2021: 280,40 kr. pr. aktie
 • 2022: 265,57 kr. pr. aktie
 • 2023: 299,44 kr. pr. aktie
 • 2024: 341,16 kr. pr. aktie.


Får jeg udbyttebetalinger?

Hvis Per Aarsleff Holding A/S udbetaler udbytte i vesting-perioden, vil et udbytte blive geninvesteret af Computershare i såkaldte geninvesteringsaktier, som placeres i dit depot. Bemærk, at der kun modtages udbytte af investerings- og geninvesteringsaktierne. Udbytte beskattes efter gældende lovgivning.


Køb og administration af aktier

I lighed med de sidste tre år er det Computershare, som håndterer indkøb og administration af aktierne. 

Computershare kan håndtere fraktionelle (delvise) aktier, hvilket betyder, at har man tilmeldt sig med 15.000 kr., og kursen er fx 220 kr., så køber man 68,18 aktier, hvilket også er det antal, man får matchet efter vesting-perioden, hvis betingelserne er opfyldt.

Et eventuelt udbytte i vesting-perioden bliver geninvesteret i geninvesteringsaktier (læs mere herom længere nede under afsnittet ’Hvad er en geninvesteringsaktie?’).

Computershare tager et gebyr for håndteringen af aktierne – se prisbladet  på tilmeldingsportalen under ”Dokumenter” . De fire første år efter at aktierne er blevet matchet, er det gebyrfrit for deltagerne at have aktierne i et depot hos Computershare. Så længe aktierne er placeret hos Computershare vil alt udbytte blive geninvesteret i yderligere aktier.


Hvad er en investeringsaktie?

Investeringsaktier er de aktier, du køber for at være med i medarbejderaktieprogrammet. Aktierne indkøbes af Computershare til markedskurs på dine vegne og leveres efterfølgende i dit depot hos Computershare.


Hvad er en matching share?

Matching shares er de aktier, du bliver tildelt vederlagsfrit efter den treårige vesting-periode. Du modtager lige så mange matching shares, som du har købt investeringsaktier. Bemærk, at du skal opfylde betingelserne i programmet for at modtage dine matching shares. Se evt. afsnittet om good leavers og bad leavers.


Hvad betyder vesting?

Vesting-perioden er den treårige periode, der går, fra du køber investeringsaktierne til aktierne, matches ved tildeling af matching shares.

Vesting-tidspunktet er det tidspunkt tre år efter programmets start, hvor dine aktier matches ved tildeling af matching shares.


Hvad er en geninvesteringsaktie?

Som i 2021, 2022 og 2023-programmerne udbetales et eventuelt udbytte på investeringsaktier ikke kontant. I stedet geninvesteres udbyttet i flere Aarsleff-aktier. Denne løsning er valgt for at holde omkostningerne nede i programmet og for at undgå gebyrer for pengeoverførsler til deltagernes private konti. Bemærk, at geninvesteringsaktierne ikke er båndlagt og derfor frit kan sælges, når det passer dig. Til gengæld matches geninvesteringsaktierne ikke ved udløbet af vesting-perioden.


Kan jeg investere med mine pensionsmidler?

Programmet beskattes efter Ligningslovens § 7P, hvilket medfører, at gevinster først beskattes ved et eventuelt salg – og i øvrigt beskattes som aktieindkomst – hvilket er lempeligere end normal A-indkomst. Pensionsmidler kan derfor ikke benyttes under denne ordning.


Hvad er en good leaver og en bad leaver?

Hvis medarbejderen forlader koncernen, bortfalder retten til at modtage matching shares. Dog vil de allerede købte investeringsaktier blive overført til et åbent depot, så medarbejderen frit kan råde over dem.

Under følgende betingelser kan medarbejderen forlade koncernen uden at miste optjeningsretten til matching shares (good leaver), som i så fald vil blive tildelt forholdsmæssigt baseret på længden af ansættelsen i det pågældende kalenderår:

 • Arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet, og dette sker ikke på baggrund af medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet.
 • Medarbejderen opsiger ansættelsesforholdet på baggrund af væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgivers side.
 • Medarbejderen er nået en naturlig tilbagetrækningsalder (opnået folkepension eller arbejdsgiverbetalt pension).
 • Ansættelsesforholdet afsluttes som følge af en tidsbegrænset stilling.
 • Ansættelsesforholdet afsluttes grundet medarbejderens død.

Hvis medarbejderen forlader virksomheden af andre årsager end nævnt ovenfor, betragtes vedkommende som værende bad leaver og mister retten til at modtage matching shares.


Kan jeg tabe penge?

Enhver investering i finansielle instrumenter, herunder aktier, indeholder en risiko. Investeringsaktierne kan falde i værdi, hvilket også påvirker værdien af matching shares. Et kursfald på 50 % over de tre år (vesting-perioden) vil betyde, at medarbejderen ved tildelingen af matching shares har en portefølje med samme værdi som oprindelig indbetalt. Hvis aktien falder i værdi med mere end 50 % i løbet af de tre år, vil porteføljen bestående af både investeringsaktierne og matching shares have en værdi mindre end den oprindelige indbetaling. Et tab er fradragsberettiget efter gældende lovgivning.


Skal jeg betale skat af mine medarbejderaktier?

Hvis du vælger at sælge dine aktier, vil en eventuel gevinst være skattepligtig i henhold til gældende lovgivning på salgstidspunktet. Aarsleff har løbende indrapporteret køb og salg under aktieprogrammet til Skat, som derfor bør være i besiddelse af alle nødvendige oplysninger for at kunne beregne skatten af gevinsten.

Til opgørelse af skattepligtig aktiegevinst/-tab anvendes gennemsnitsmetoden, som du kan læse mere om via linket nedenfor. Gennemsnitsmetoden betyder, at gevinst/tab opgøres på grundlag af den gennemsnitlige købesum for medarbejders samlede beholdning af Aarsleff-aktier (dvs. både investeringsaktier og matching aktier), og ikke på grundlag af købesummen for den enkelte aktie. Gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem salgssummen og den gennemsnitlige købesum. Fra et skattemæssigt perspektiv fastsættes købesummen for de tildelte matching shares til 0 kr. pr. aktie. 

Læs mere om beskatningen af aktieindkomst her: 

Bemærk, at enhver skattemæssig konsekvens af medarbejderaktieprogrammet er medarbejderens eget ansvar og Aarsleff-koncernen uvedkommende. Aarsleff-koncernen rådgiver heller ikke om deponering/salg af aktier eller skatteberegning.