29.01.2009 - Selskabsmeddelelse

Afholdt generalforsamling januar 2009

På generalforsamlingen den 29. januar 2009 blev årsregnskabet for 2007/2008 godkendt, herunder det af bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af aktiekapitalen.

Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til indtil næste generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jævnfør Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs med mere end 10 %.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen:

  • Palle Svejstrup– formand, genvalgt
  • Niels S. Møller, genvalgt
  • Carsten Fode, genvalgt
  • Andreas Lundby, nyvalgt

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende medlemmer:

  • Leif Endersen
  • Søren Kristensen

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som revisor.

Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort.