09.01.2019 - Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 31. januar 2019 kl. 15:00 på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten samt koncernregnskab.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

 • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 113.250.000 kr. i udbytte, heraf 11.846.795 kr. til egne aktier.

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

 • Bestyrelsen indstiller, at en ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Per Aarsleff Holding A/S godkendes. Vederlagspolitikken foreslås ændret for så vidt angår bestyrelsens tillæg for udvalgsarbejde som ændres til at ”tillægget for udvalgsmedlemmer blandt den øvrige bestyrelse udgør 90.000 kr.”. Tidligere var tillægget fastsat til 40 % af det ordinære honorar.

 • Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2018/19 udgør 275.000 kr. med tillæg til næstformand og formand samt menige udvalgsmedlemmer i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Dette indebærer tillæg til næstformand og formand på henholdsvis en og to gange det ordinære honorar samt tillæg til et menigt udvalgsmedlem på 90.000 kr. Bestyrelsens formand og næstformand modtager ikke tillæg for udvalgsarbejde.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Andreas Lundby, Jens Bjerg Sørensen, Peter Arndrup Poulsen og Charlotte Strand samt nyvalg af Bjarne Moltke Hansen til bestyrelsen, som derved foreslås sammensat af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer.

En beskrivelse af baggrund og hverv for de personer, der indstilles til valg til bestyrelsen, findes på selskabets hjemmeside www.aarsleff.com.

7. Valg af revisor.

PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt.

Dagsorden mv.
Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd vil være tilgængelig på www.aarsleff.com fra den 9. januar 2019. Årsrapport for 2017/18 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning findes ligeledes på selskabets hjemmeside.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på www.aarsleff.com: 

1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 24. januar 2019 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest mandag den 28. januar 2019 kl. 23:59 har bestilt adgangskort. Adgangskort rekvireres hos Computershare A/S:

 • Elektronisk via ”Shareholder Portal” under ”Investor Relations” på www.aarsleff.com. Bestilte adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Ved indgangen til generalforsamlingen fremvises det elektroniske adgangskort på smartphone eller udskrevet som print.

 • Ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt tilmeldingsblanketten, der findes på www.aarsleff.com under ”Investor Relations”. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt tilmeldingsblanketten bliver sendt pr. post. Adgangskort, der er bestilt ved anvendelse af blanketten, kan afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt billed-ID.

 • Ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, på telefon 4546 0997 (hverdage kl. 09.00-15.00).  

Det bedes bemærket, at adgangskort ikke tilsendes pr. post. Adgang ved rettidig tilmelding sker ved fremvisning af følgende ved indgangen til generalforsamlingen:

 • Elektronisk adgangskort på smartphone eller udskrevet som print, såfremt tilmelding er foretaget via ”Shareholder Portal” på www.aarsleff.com. Det elektroniske adgangskort bliver tilsendt aktionæren pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen.

 • Gyldigt billed-ID, såfremt tilmeldingen er foretaget ved indsendelse af tilmeldingsblanketten eller ved telefonisk tilmelding.

Aktionærer med stemmeret vil få udleveret stemmekort ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionæren eller en fuldmægtig kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til Computershare A/S på telefon 4546 0997 (hverdage kl. 09.00-15.00).

Fuldmagt
Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid ad gangen end ét år.

Afgivelse af fuldmagt skal ske senest mandag den 28. januar 2019 kl. 23:59

 • Via ”Shareholder Portal” under ”Investor Relations” på www.aarsleff.com

 • Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på www.aarsleff.com under ”Investor Relations”. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt fuldmagt afgives pr. post.

Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Brevstemme
Registrerede aktionærer kan stemme pr. brev på dagsordenens punkter. Brevstemmer kan afgives:

 • Via ”Shareholder Portal” under ”Investor Relations” på www.aarsleff.com.

 • Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby. Benyt eventuelt fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på www.aarsleff.com under ”Investor Relations”. Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid, såfremt brevstemme afgives pr. post.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. 

Brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 30. januar 2019 kl. 16.00.

Spørgeret
På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier.

Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.

 

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S

Relaterede dokumenter


Indkaldelse til generalforsamling 2019 Tilmeldingsblanket med fuldmagt og brevstemme Bestyrelseskandidater Vederlagspolitik (bilag til indkaldelse 2019)