29.01.2010 - Selskabsmeddelelse

Afholdt generalforsamling januar 2010

På generalforsamlingen den 29. januar 2010 blev årsregnskabet for 2008/2009 godkendt, herunder det af bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af aktiekapitalen.

Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til indtil næste generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jævnfør Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S’ noterede slutkøberkurs med mere end 10 %.

Herudover blev følgende vedtægtsændringer besluttet:

 • I § 7 erstattes det første afsnit om afholdelse og indkaldelse til selskabets generalforsamlinger med følgende afsnit 

”Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Århus eller København. Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i Statstidende, et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad samt skriftligt, herunder ved e-mail, til de noterede aktionærer, som har fremsendt begæring herom”. 

 • Som ny § 14 indsættes paragraf om elektronisk kommunikation:

”Al kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan ske elektronisk ved e-mail eller via selskabets hjemmeside www.aarsleff.com, i stedet for ved fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Den elektroniske kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan, uanset eventuelle formkrav som måtte være anført i bestemmelserne vedrørende de pågældende dokumenter og meddelelser, alene omfatte følgende dokumenter og meddelelser: 

 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Fuldmagt til generalforsamling
 •  Adgangskort til generalforsamling
 • Dagsorden og de fuldstændige forslag
 • Referat af generalforsamling 
 • Selskabets vedtægter
 • Årsrapport.

Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.aarsleff.com finde nærmere

oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.” 

 • Som konsekvens af indsættelsen af ny § 14 ændres de nuværende § 14 og § 15 til § 15 og § 16.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen: 

 • Niels S. Møller, genvalgt
 • Andreas Lundby, genvalgt
 • Carsten Fode, genvalgt
 • Peter Arndrup Poulsen, nyvalgt 

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende medlemmer:

 • Leif Endersen
 • Søren Kristensen

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som revisor.

Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Niels S. Møller blev valgt som formand og Andreas Lundby blev valgt som næstformand.