20.12.2021 - Selskabsmeddelelse

Aktieprogram for direktion og medarbejdere

Bestyrelsen har i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og i forlængelse af selskabets aktieprogram som vedtaget i februar 2018 besluttet at videreføre aktieprogrammet for selskabets og visse af selskabets datterselskabers direktion og medarbejderstab. Det gælder såvel funktionærer som timelønnede medarbejdere. 

Aktieprogrammet videreføres med henblik på fortsat at tiltrække, fastholde og motivere direktion og medarbejdere. 

Aktieprogrammet er et matching shares-program, hvor deltagerne ved at erhverve B-aktier i selskabet (investeringsaktier) for egen regning, der er underlagt en treårig vestingperiode, opnår ret til vederlagsfri tildeling af én B-aktie i selskabet (matching share) pr. erhvervet investeringsaktie (1:1). 

Deltagerne kan opnå ret til matching shares for kalenderåret 2022, hvorefter aktierne vester og leveres i 2025. 

Investeringsaktier kan erhverves i kalenderåret 2022 i et af bestyrelsen nærmere fastsat handelsvindue. Deltagernes erhvervelse og deponering af investeringsaktier foretages via Computershare, og prisen for investeringsaktier er et vægtet gennemsnit af den kurs på B-aktier i selskabet, som Computershare gennemfører købet af investeringsaktier til. For at kunne deltage i aktieprogrammet skal direktion og udvalgte ledende medarbejdere erhverve investeringsaktier i et handelsvindue for et beløb fastsat af bestyrelsen svarende til en procentdel af deres årlige basisløn. For ledende medarbejdere udgør beløbet 5 % til10 % af den pågældende ledende medarbejders årlige basisløn. For øvrige medarbejdere kan der i et handelsvindue erhverves investeringsaktier for enten 5.000, 10.000 eller 15.000 kr., dog maksimalt et beløb svarende til 10 % af den pågældendes årlige basisløn. Det er en betingelse for deltagelse, at den enkelte deltager har tiltrådt sin ansættelse senest den 1. januar 2022. 

Ved udløbet af handelsvinduet tildeles deltagerne automatisk en ret til vederlagsfri tildeling af én matching share pr. investeringsaktie. Retten til vederlagsfri tildeling af matching shares er underlagt en treårig vestingperiode. På vestingtidspunktet leveres det relevante antal matching shares automatisk til deltageren. Selskabets bestyrelse kan dog til enhver tid vælge at kontantafregne i stedet for at levere matching shares (B-aktier). 

Foruden ønsket om at tiltrække, fastholde og motivere direktion og medarbejdere er det en målsætning med videreførelsen af aktieprogrammet at øge andelen af aktionærer blandt direktion og medarbejdere med henblik på at understøtte en langsigtet værdiskabelse for selskabet. 

Betingelserne for at modtage matching shares er således følgende: 

- Erhvervelse af investeringsaktier i det angivne handelsvindue og inden for de angivne beløbsgrænser

- Treårig vestingperiode

- Deltageren er ansat i virksomheden på vestingtidspunktet (eller fratrådt som "good leaver"). 

Aktieprogrammets totale antal aktier svarer til det samlede antal B-aktier i selskabet, som deltagerne erhverver for egen regning (investeringsaktier) med henblik på at opnå ret til vederlagsfri tildeling af et tilsvarende antal B-aktier i selskabet (matching shares) (1:1). Da aktieprogrammets totale antal aktier afhænger af antal deltagere og størrelsen af de enkelte deltageres køb af investeringsaktier, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre aktieprogrammets totale antal aktier og dermed opgøre markedsværdien af aktieprogrammet.