30.01.2008 - Selskabsmeddelelse

Afholdt generalforsamling januar 2008

På generalforsamlingen den 30. januar 2008 blev årsregnskabet for 2006/2007 godkendt, herunder det af bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af aktiekapitalen.

Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til indtil næste generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs med mere end 10 %.

Herudover blev følgende vedtægtsændringer besluttet:

  • I § 1 fjernes binavnet Vibrodens A/S (Per Aarsleff A/S).
  • I § 4a erstattes det første afsnit om forhøjelse af aktiekapitalen med følgende afsnit: ”Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen ved tegning af indtil nom. kr. 4.530.000 nye aktier. Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indtil 30. januar 2013 forhøjes ad én eller flere gange med indtil kr. 4.530.000”.
  • I § 7 erstattes nuværende afsnit 2 med følgende afsnit: "Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at årsrapporten kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår".
  • I § 11 erstattes de nuværende afsnit 2 og 3 med følgende afsnit: ”Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at aktionærer svarende til mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for forslaget”.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt af generalforsamlingen:

  • Palle Svejstrup – formand
  • Niels S. Møller
  • Jens Bigum
  • Carsten Fode

Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er valgt følgende medlemmer for den kommende fireårige periode:

  • Leif Endersen
  • Søren Kristensen

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som revisor.

Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort.